Konferencja: „Szkoła dla innowacji. Innowacje dla szkoły oraz innowacyjne technologie dla edukacji”

Konferencja była częścią Gdynia Games Festival. Ideą wydarzenia było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, uwag i innych cennych informacji pomiędzy środowiskami producentów nowych technologii, gier i aplikacji, społecznościami ich odbiorców i konsumentów oraz środowiskami naukowymi, akademickimi i wynalazcami.

Podczas dedykowanej nauczycielom i dyrektorom szkół części poświęconej tematyce innowacji w edukacji swoje wystąpienie „Tutoring – po jasnej stronie szkoły” miała Dorota Cichecka. Wśród pozostałych tematów pojawiły się również:

  • Jakiego społeczeństwa chcemy – o szkole jako narzędziu zmiany społecznej
  • Czy technologia pomaga się uczyć?
  • Ogólnopolskie wietrzenie klas – edukacyjne gry terenowe
  • Mindfulness w edukacji
  • Komiks jako narzędzie pracy w szkole
  • Telefon w klasie- zagrożenie czy szansa?
  • Stres i traum, a uczenie się – o metodzie TRE
  • TOC-pytaj i ucz się