O projekcie „Wychować człowieka mądrego” na konferencjach naukowych

Realizowanie prac badawczych, przeprowadzanych na potrzeby ewaluacji projektu „Wychować człowieka mądrego”, daje możliwość poważnego wglądu w funkcjonowanie polskiej szkoły w wielu różnych wymiarach. Wyniki uzyskane ze zbieranych danych nie mogą nie być dostrzeżone przez świat nauki i praktyki choćby z uwagi na skalę przedsięwzięcia. Stąd też oczywiste staje się, aby wnioski z prac badawczych były prezentowane na różnorodnych konferencjach naukowych. Taka możliwość pozwala nie tylko na prezentację obrazu szkoły, ale także promocję samego projektu.

Warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach okazją do podzielenia się takimi wnioskami były dwie konferencje naukowe. 17 marca br. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizował III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu:  „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania” nt.: „Szkoła w cyfrowej rzeczywistości”. Jedną z prelegentek tej konferencji okazała się dr Adrianna Sarnat-Ciastko, która wygłosiła referat pt.: Szkoła dla dziecka – cyfrowego tubylca. Postrzeganie szkoły przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – uczestników projektu „Wychować człowieka mądrego”.

Drugą okazją do prezentacji wyników badań realizowanych w ramach projektu okazała się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne – Rodzina i jej funkcja wychowawcza 1918-2018” organizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 24-26 maja br. w Szklarskiej Porębie. Konferencja dała przestrzeń do wygłoszenia aż trzech referatów, opartych o działania badawcze w szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie. Były to wystąpienia: Szkoła jako przestrzeń wychowawcza w opinii uczniów – raport z badań (dr Adrianna Sarnat-Ciastko), Rodzinne i szkolne uwarunkowania rozwoju postawy twórczej ucznia (dr Dorota Gębuś) oraz Pasywność wśród młodzieży szkolnej w perspektywie analizy transakcyjnej – skala i forma zjawiska oraz jego rodzinne uwarunkowania (dr Anna Pierzchała).

Warto zaznaczyć, że wygłaszane referaty stały się za każdym razem przyczynkami do interesujących dyskusji w gronie naukowców, a także źródłem niedosytu z uwagi na prezentację niewielkiego zakresu podjętych prac. Opracowane na podstawie referatów artykuły będą przechodziły procedurę recenzji, po której – przy przychylnej opinii recenzentów – zostaną opublikowane. Z pewnością przekażemy dane bibliograficzne przyszłych publikacji.